Availability Season

Image Fruits Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Original
Passion fruit Tây Nguyên
Avocado Tây Nguyên
Guava Tây Nam Bộ
Soursop Nam Bộ
Durian Nam Bộ
Jack Nam Bộ
Red Dragon Nam Bộ
Lemon Without seef Tây Nam Bộ
Watermelon Tây Nam Bộ
Mango Nam Bộ
Banana Cả Nước
Melon Nam Bộ
Longan Hưng Yên
Coconut Tây Nam Bộ
Lychee Bắc Giang
Fruits Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Original
Passion fruit Tây Nguyên
Avocado Tây Nguyên
Guava Tây Nam Bộ
Soursop Nam Bộ
Durian Nam Bộ
Jack Nam Bộ
Red Dragon Nam Bộ
Lemon Without seef Tây Nam Bộ
Watermelon Tây Nam Bộ
Mango Nam Bộ
Banana Cả Nước
Melon Nam Bộ
Longan Hưng Yên
Coconut Tây Nam Bộ
Lychee Bắc Giang
Không có mùa vụ      Mùa vụ phụ      Mùa vụ chính
Không có mùa vụ
Mùa vụ phụ
Mùa vụ chính